Vilkår for PACTA leasing A/S’s leasing/ & lejeaftaler

§1 Anvendelsesområde
1. Disse betingelser finder anvendelse ved finansiel- & operationel leasing
2. Ved leasing forstås en transaktion, ved hvilken:
A. en leasingtager indgår eller overtager en leasingaftale med (PACTA leasing A/S), der giver denne ret til at benytte de leasede genstande mod betaling af en løbende ydelse (leasingydelsen).
B. Leasinggiver erhverver leasinggenstanden ifølge aftale med tredje part (leverandøren), som er bekendt med, at der er indgået en leasingaftale, eller selv har indgået denne.
C. Leasinggiver hverken vælger, specificerer eller til forhandler sig leasinggenstanden.
D. Leasingtager har haft mulighed for at godkende sådanne vilkår i leveringsaftalen, som er af betydning for hans retsstilling. .
E. De ydelser, som leasingtager skal betale eller hæfter for, er således beregnede, at de dækker amortisation af hele eller væsentligste del af anskaffelsessummen for leasinggenstanden.

§2 Ejendomsret
1. Leasinggenstanden er leasinggivers ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retsligt over det leasede. For specifikation af udstyret henvises til leverandørens faktura.
2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af leasinggenstanden, må ikke fjernes.
3. Leasinggiver kan kræve de leasede genstande forsynet med skilte og mærker, der angiver leasinggivers ejendomsret.
4. Ved registrering af leasinggenstanden i offentlige registre, angives leasinggiver som ejer og leasingtager som bruger.
5. Leasinggivers ejendomsret omfatter tillige genstande, der indføjes (herunder software) i eller erstatter dele af det leasede.
6. Leasinggiver har til enhver tid ret til at besigtige de leasede genstande.

§3 Brugsret
1. Leasingtager har ret til at anvende leasinggenstanden i sin erhvervsvirksomhed.
2. Leasinggenstanden må gerne skifte benyttelsessted hvis det efter sin art forudsætter dette, eller det er meddelt til leasinggiver, at genstanden skifter installationssted.
3. Leasinggenstanden må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand.
4. Leasinggenstanden må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.
5. Leasinggenstanden må ikke indføjes i bygninger eller andre løsøregenstande på en sådan måde, at leasinggiver ejendomsret går tabt.

§4 Leasingydelsen
1. Som vederlag for brugen af leasinggenstanden betaler leasingtager en leasingydelse, hvis størrelse og forfalds tid fremgår af leasingaftalen. I tillæg til leasingydelsen betaler leasingtager moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen eller beregnes på grundlag af denne efter de til en hver tid gældende regler.
2. Det i leasingaftalen anførte etableringsgebyr betales sammen med første leasingydelse.
3. Såfremt leasinggenstanden leveres senest den 20. i en måned, anses startdagen som den første dag i den 1. måned efter leveringen. Såfremt leasinggenstanden leveres den 21. eller senere i en måned, anses startdagen for den 1. dag i den 2. måned efter leveringen. Fra leveringsdatoen frem til startdagen af leasingaftalen betales en forholdsmæssig leasingydelse for denne periode med en tredivtedel (1/30) af den fastsatte månedlige leasingydelse pr. dag. Leveringsdatoen anses som datoen på leverancegodkendelsen.
4. Ændres anskaffelsessummen for leasinggenstanden efter krav fra leverandøren eller som følge af, at anskaffelsessummen erlægges i fremmed mønt efter en anden kurs end forudsat ved beregning af leasingydelsen, reguleres denne tilsvarende.
5. Leasingydelsen reguleres i henhold til ændringer i den til hver tid gældende funding rente for leasinggiver. Ændringen foretages med virkning fra og med den første leasingydelse, som forfalder efter en renteændring.
6. Ved forsinket betaling af leasingydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til leasingaftalen betales morarenter med 2% pr. påbegyndt måned samt påkravsgebyr.
7. Fejl eller mangler ved leasinggenstanden samt bortkomst eller beskadigelse af denne fritager ikke leasingtager fra at betale leasingydelsen. Krav fra leasingtager som følge af fejl eller mangler ved leasinggenstanden kan alene rettes mod leverandøren.
8. De af leasinggiver opkrævede gebyrer fremgår af leasinggivers til enhver tid gældende gebyroversigt. Gebyroversigten kan rekvireres ved henvendelse til leasinggiver eller findes på https://pactaleasing.dk/gebyroversigt/. Af gældende gebyrer kan nævnes: rykkergebyr kr. 200, morarenter 2% pr. måned af forfaldent beløb, debitorskifte kr. 1.000 ekskl. moms samt årlig obligatorisk års-/revisoropgørelse kr. 600 ekskl. moms.

§5 Levering
1. Ved levering af leasinggenstanden skal leasingtager straks undersøge denne på forsvarlig måde og ved konstatering af fejl eller mangler reklamere skriftligt over for leverandøren. Når leasingtager har undersøgt leasinggenstanden og fundet denne i overensstemmelse med det aftalte, bekræfter leasingtager dette ved at underskrive leverancegodkendelsen.

§6 Opsigelse
Leasingaftalen er uopsigelig i hele den aftalte leasingperiode. Hvis leasingtager ikke skriftligt har meddelt leasinggiver, senest 90 dage, inden udløb af leasingperioden, at leasingaftalen skal ophøre, forlænges leasingperioden hver gang en sådan meddelelse udebliver automatisk med 1 år.

§7 Leasinggiver ansvar
1. Leasingtager har inden leasingaftalens indgåelse udvalgt leasinggenstanden og godkendt leverandøren, fabrikat, leveringsbetingelser og specifikationer.
2. Leasinggiver er over for leasingtager fritaget for ethvert krav på grund af forsinket eller manglende levering, faktiske eller retlige mangler ved leasinggenstanden eller anden misligholdelse af leveringsaftalen fra leverandørens side.
3. Leasinggiver transporterer til leasingtager sine rettigheder som køber har mod leverandøren af leasinggenstanden, således af leasingtager herved berettiges til at gøre krav gældende mod leverandøren.
4. Leasingtager bærer alle omkostninger, der er forbundet med at gøre krav gældende mod leverandøren.

§8 Leasingtager ansvar
Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af leasinggenstanden overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige og private på grund af den brug, leasingtager gør af det leasede, herunder forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke er indhentet. Leasingtager bærer risikoen for skader som følge af farlige egenskaber ved leasinggenstanden samt ansvar for sådanne skader. Det påhviler leasingtager at holde leasinggiver skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst med leasinggiver som ejer af leasinggenstanden på grund af farlige egenskaber ved denne.

§9 Vedligeholdelse
 Leasingtager skal vedligeholde leasinggenstanden således, at denne til hver en tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end hvad der følger af almindelig slid og ælde. Leasingtager skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren. Ved reparation og vedligeholdelse skal anvendes de af leverandøren foreskrevne originale reservedele, og al reparation og service skal foretages af leverandøren eller én af denne godkendt reparatør. Ved vedligeholdelse og reparation af leasinggenstanden må der ikke foretages ændring eller omdannelse af denne.

§10 Risiko
Leasingtager bærer risikoen for leasinggenstandens hændelige undergang eller beskadigelse fra leveringstidspunktet og indtil leasinggenstanden er tilbageleveret til leasinggiver. Hvis leasinggenstanden ødelægges eller forringes – uanset af hvilken årsag – skal leasingtager staks underrette leasinggiver herom. Hvis leasinggenstanden kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne. Hvis leasinggenstanden ikke kan repareres, ophører leasingaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i §14

§11 Forsikring
Med mindre andet er aftalt tegner leasinggiver en forsikring på det leasede udstyr for leasingtagers regning. Forsikringspræmien indeksreguleres hvert år den 1. februar i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Leasinggiver er berettiget til i hele leasingperioden at ændre vilkår, præmie og selvrisiko på forsikringen, hvis disse ændres overfor leasinggiver af forsikringsselskabet. Leasinggiver er berettiget til at overføre forsikringerne til andet forsikringsselskab. Det bemærkes at der i forbindelse med indgåelse af leasingaftalen ikke er tegnet forsikring vedrørende transport fra leverandøren til leasingtager, heller ikke mod driftstab, som leasingtager måtte have som følge af forsinkelse af de leasede genstande eller som følge af mangler ved beskadigelse eller ødelæggelse af de leasede genstande, uanset om ejer måtte bære risikoen herfor eller ej. Sådan forsikring må derfor tegnes af bruger hvis det ønskes.

§12 Misligholdelse
Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som leasinggiver måtte have afholdt, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at:
1. Leasingtager undlader at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb senest 8 dage efter forfalds tid.
2. Leasingtager går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring, indtræder i leasingaftalen og stiller fornøden sikkerhed.
3. Leasingtager tages under rekonstruktion og rekonstruktøren ikke straks indtræder i leasingaftalen.
4. Leasingtager misligholder anden leasing- eller lejeaftale med leasinggiver.
5. Leasingtager forsømmer at vedligeholde leasinggenstanden eller undlader behørig reparation af denne
6. Leasingtager nægter leasinggiver adgang til at besigtige leasinggenstanden.
7. Leasingtager i strid med §3, pkt. 2, fjerner leasinggenstanden fra det aftalte installationssted.
8. Leasingtager i strid med §3, pkt. 3, overlader brugen helt eller delvist til en anden.
9. Leasingtager anvender leasinggenstanden i strid med love, forskrifter og instruktioner (herunder også fra leverandøren), der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser.
10. Leasingtager undlader at tegne og opretholde forsikringer i henhold til §11.
11. Leasingtager undlader på anfordring at forelægge regnskaber mv. i henhold til §17.
12. Leasingtager lukker sin virksomhed.
13. Leasingtagers personligt ansvarlige ejere dør.
14. En bestemmende del af aktie- eller anpartskapitalen overgår til nye ejere.
15. Leasingtagers kapitalgrundlag reduceres væsentligt. I de under pkt. 5-11 nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret hertil, har bragt misligholdelsen til ophør.

§13 Opgørelse
Hæves leasingaftalen af leasinggiver som følge af misligholdelse eller ophører leasingaftalen på grund af leasinggenstandens undergang eller totalbeskadigelse, eller som følge af leveringsaftalen ophævelse, er leasingtager pligtig til leasinggiver at betale:
1. Alle forfaldne ubetalte leasingydelser samt andre skyldige ydelser med tillæg af renter og omkostninger.
2. Alle ikke forfaldne leasingydelser for den resterende leasingperiode tilbagediskonteret til nutidsværdi med Nationalbankens til hver tid gældende diskontorente med tillæg af gebyr i henhold til gebyroversigt.
3. Den ved leasingperiodens udløb eventuelt indregnede restværdi tilbagediskonteret til nutidsværdi med Nationalbankens til hver tid gældende diskontorente.
4. Erstatning for yderligere tab, leasinggiver måtte lide som følge af leasingaftalens misligholdelse og/eller leasingaftalens ophør før udløbet af leasingperioden.
Leasinggiver krav reduceres med det nettobeløb, leasinggiver opnår ved enten fornyet udlejning af den leasede genstand for den resterende del af leasingperioden, ved salg af leasinggenstanden, herunder salg ved auktion, eller ved udbetaling af forsikringssummen eller tilbagebetaling af købesummen. Overstiger det beløb der indvindes herved leasinggivers krav, kan det overskydende beløb ikke kræves tilbagebetalt

§14 Tilbagelevering
Når leasingaftalen ophører som følge af udløb, opsigelse eller misligholdelse, skal leasingtager straks tilbagelevere de leasede genstande til leasinggiver. Tilbageleveringen skal ske uden udgift for leasinggiver på ét af leasinggiver angivet sted inden for Danmarks grænser. Når tilbagelevering forudsætter demontering, skal leasingtager drage omsorg for denne på egen bekostning. Hvis dette ikke sker, har leasinggiver ret til at foretage demonteringen og flytte genstandene for leasingtagers regning. LG kan ved hjemtagelse returnere de leasede genstande til leverandøren til den bedst opnåelige pris, der fragår den skyldige saldo. LT kan ikke gøre indsigelser mod den fra leverandøren opnåede betaling. LG kan også vælge at opgive ejendomsretten efter §2.

§15 Restværdi
Er der aftalt restværdi ved udløb af den primære leasingperiode skal leasingtager pligtigt på anfordring, anvise en køber til det leasede udstyr til den i leasingaftalen anførte restværdi.

§16 Transport af leasinggiver rettigheder
Leasinggiver har til enhver tid ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til leasingaftalen og/eller de leasede genstande til tredjemand.

§17 Oplysningspligt
Leasingtager skal efter anmodning udlevere seneste årsregnskab, perioderegnskaber og budgetter samt ansvarlige indehavers personlige regnskaber. Leasingtager skal endvidere underrette leasinggiver om forhold af væsentlig betydning for leasinggiver kreditrisiko.

§18 Persondata
1.1. Leasingtager giver ved sin underskrift på leasingaftalen sit samtykke til, at lesinggiver og leasinggivers advokat registrerer og behandler personoplysninger om leasingtager med henblik på at opfylde denne leasingaftale, til brug for overholdelse af gældende lovkrav samt til statistiske formål. Behandlingen af leasingtagers oplysninger sker på baggrund af Europaparlamentets og rådets forordning (eu) 2016/679, artikel 6 (1) (b) og (c).
1.2. Leasinggiver og leasinggivers advokat registrerer og behandler følgende personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kontooplysninger, cpr. nr. og kopi af legitimation.
1.3. Alle personoplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil kun blive anvendt til formålet beskrevet ovenfor. Leasinggiver og leasinggivers advokat videregiver personoplysningerne til bank, relevante myndigheder samt leasinggivers databehandlere som behandler oplysningerne efter leasinggivers instruks.
1.4. Leasinggiver opbevarer leasingtagers personoplysninger i højest 5 år efter denne aftales opfyldelse, medmindre leasinggiver er pålagt efter relevant lovgivning at opbevare leasingtagers personoplysninger i en længere periode.
1.5. Leasingtager har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage vedrørende behandling af sine personoplysninger.
1.6. Leasingtager kan til enhver tid få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som leasinggiver og leasinggivers advokat opbevarer og behandler. Leasingtager kan herudover altid gøre indsigelse mod behandling af leasingtagers personoplysninger samt anmode om rettelse eller sletning af personoplysninger. Leasingtager kan endvidere klage over behandling af personoplysninger ved at kontakte Datatilsynet.

§19 HVIDVASK
2.1. Leasinggiver kan under henvisning til Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvasksloven) være forpligtet til at sikre sig leasingtagers identitet via indhentelse af legitimation og oplysning om leasingtager, herunder oplysning om reelle ejere.
2.2. Leasingtager er ved sin underskrift på leasingaftalen indforstået med, at leasingtager, ved opfordring fra leasinggiver, er forpligtet til at sende dennes legitimationsoplysninger, til brug for opfyldelse af hvidvaskloven. Manglende fremsendelse af legitimationsoplysninger efter 10 dages påkrav fra leasinggiver anses for misligholdelse af nærværende leasingaftale.

§20 Værneting
I tilfælde af søgsmål aftales Retten i Helsingør som rette værneting.